در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
ش.م: زمان شروع مسافرگیری | ش.س: زمان شروع سفر
تاریخ ش.مش.سشناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1399/05/1721:4322:03سحر پیشرودر سفر3144بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1720:4321:43امین پیشرودر سفر750بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1720:3321:05نوروز 21در سفر4139بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1399/05/1719:5220:43اطلس پیشرودر سفر750بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1719:1819:52وحیدیدر سفر650بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1719:0019:18آذرخش 907در سفر431بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1718:2319:00سپهردریادر سفر650بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1717:2318:23جمشیددر سفر764بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1716:5617:23آذرخش 903در سفر450بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1716:4016:56آذرخش 909در سفر440بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1716:2917:03نوروز 21در سفر6119بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1399/05/1715:5716:40قشم پیشرودر سفر750بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1714:5715:57الماس قشم 1در سفر5357بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1713:5714:57پارسا 86در سفر632بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1713:0913:57آذرخش 908در سفر440بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1712:4313:05نوروز 21در سفر5723بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1399/05/1712:4113:09آذرخش 915در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1711:4312:41سحر پیشرودر سفر750بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1710:5411:43امین پیشرودر سفر750بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1710:2810:54اطلس پیشرودر سفر750بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1710:0110:28وحیدیدر سفر650بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1709:3810:01آذرخش 907در سفر440بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1708:4509:38سپهردریادر سفر650بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1707:4508:45جمشیددر سفر773بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1707:0207:45آذرخش 909در سفر440بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/05/1706:4807:10امین پیشرودر سفر5025بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1399/05/1706:2507:02قشم پیشرودر سفر4530بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم