در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
ش.م: زمان شروع مسافرگیری | ش.س: زمان شروع سفر
تاریخ ش.مش.سشناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1398/11/0215:13 آذرخش 919مسافرگیری755بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0215:0115:13صفا جزیرهدر سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0214:4615:01آذرخش 903در سفر620بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0214:1814:46امین پیشرودر سفر920بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0214:0014:16رویای قشمدر سفر660بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0213:5114:16آذرخش 918در سفر4319بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/11/0213:3013:48آذرخش 909در سفر600بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/11/0213:2914:00سلخ 4در سفر14187بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0213:2013:29آذرخش 904در سفر573بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0212:5913:20سحر پیشرودر سفر920بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0212:3712:59قشم پیشرودر سفر920بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0212:2412:37جمشیددر سفر1180بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0211:5612:24اقبال دریادر سفر1191بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0211:3811:56میداسدر سفر20514بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0211:3712:28نوروز 21در سفر1238بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/11/0211:2411:28آذرخش 915در سفر580بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0211:1911:31سحر پیشرودر سفر930بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/11/0211:1811:24هرمز پیشرودر سفر920بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0211:1311:19آذرخش 904در سفر600بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/11/0211:0911:12آذرخش 913در سفر570بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0210:4911:09الماس قشم 1در سفر1580بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0210:3610:49اطلس پیشرودر سفر1120بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0210:2810:36قشم پیشرودر سفر920بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0210:2010:25آذرخش 908در سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0210:1210:18آذرخش 919در سفر620بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0210:0510:12آذرخش 918در سفر630بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0209:5710:05آذرخش 909در سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0209:5409:59رویای قشمدر سفر660بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/11/0209:3209:57میداسدر سفر2109بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0209:2409:32صفا جزیرهدر سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0209:1309:24آذرخش 903در سفر620بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0209:0109:13امین پیشرودر سفر1000بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0208:4609:01هرمز پیشرودر سفر920بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0208:3509:03نوروز 21در سفر1301بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/11/0208:2708:46الماس قشم 1در سفر1580بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0207:5908:26سلخ 4در سفر2253بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0207:4007:59جمشیددر سفر1180بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0207:3207:40آذرخش 915در سفر570بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0207:3007:45آذرخش 903در سفر611بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/11/0207:1907:32آذرخش 904در سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0206:5607:19رویای قشمدر سفر660بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0206:3306:51آذرخش 912در سفر539بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/11/0206:3106:56آذرخش 908در سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/11/0206:0006:31آذرخش 919در سفر5012بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم