در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
ش.م: زمان شروع مسافرگیری | ش.س: زمان شروع سفر
تاریخ ش.مش.سشناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1399/11/0611:05 امین پیشرومسافرگیری964بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0610:5011:05الماس قشم 1در سفر1100بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0610:4310:47آذرخش 912در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0610:3910:58آذرخش 908در سفر430بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1399/11/0610:3610:43آذرخش 919در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0610:3110:36آذرخش 909در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0610:2610:31آذرخش 903در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0610:1910:33رویای قشمدر سفر460بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1399/11/0610:1410:26اقبال دریادر سفر750بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0610:0710:13آذرخش 904در سفر420بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1399/11/0610:0410:14سحر پیشرودر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0609:5610:04نوروز 21در سفر850بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0609:5009:56میثم میعاددر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0609:4409:49آذرخش 913در سفر420بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0609:2609:44هرمز پیشرودر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0609:1809:25اطلس پیشرودر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0609:1309:41سند باددر سفر850بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1399/11/0609:0909:17آذرخش 907در سفر420بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0608:5709:08جمشیددر سفر850بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0608:4708:56آذرخش 915در سفر420بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0608:3208:42پارسا 86در سفر650بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1399/11/0608:1608:46میداسدر سفر1400بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0607:5808:16امین پیشرودر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0607:3307:57رویای قشمدر سفر460بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0607:1107:33وحیدیدر سفر670بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0607:0407:37اقبال دریادر سفر732بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1399/11/0606:4106:58میثم میعاددر سفر730بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1399/11/0606:3507:11آذرخش 903در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/11/0606:0306:34آذرخش 912در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم