در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
ش.م: زمان شروع مسافرگیری | ش.س: زمان شروع سفر
تاریخ ش.مش.سشناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1399/01/2110:5811:18آذرخش 915در سفر4413بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/01/2107:3709:09پارسا 86در سفر6229بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم