در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
ش.م: زمان شروع مسافرگیری | ش.س: زمان شروع سفر
تاریخ ش.مش.سشناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1398/08/22  وحیدیطبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2211:21 امین 110مسافرگیری857بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2210:5111:21سلخ 4در سفر125103بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2210:2110:51الماس قشم 1در سفر14018بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2210:1111:06رویای قشمدر سفر660بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/08/2210:1110:21آذرخش 918در سفر620بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2210:0410:11ذولفقاردر سفر770بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/08/2209:5610:11اطلس پیشرودر سفر1120بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2209:4109:56امین پیشرودر سفر1120بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2209:3009:40آذرخش 919در سفر620بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2209:1309:30پارسا 86در سفر860بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2208:5909:13آذرخش 904در سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2208:4408:59آذرخش 907در سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2208:3208:59نوروز 21در سفر1400بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/08/2208:1808:44هرمز پیشرودر سفر1120بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2207:5908:18کیهان پیشرودر سفر8626بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2207:4707:59آذرخش 912در سفر620بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2207:2307:47قشم پیشرودر سفر1120بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2207:1007:29آدرخش 904در سفر600بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/08/2206:5807:23میثم میعاددر سفر1102بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2206:5207:04آذرخش 907در سفر600بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/08/2206:4606:52پارسا 86در سفر860بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/08/2206:2706:58آذرخش 908در سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2206:0806:30وفادر سفر590بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/08/2205:5706:27الماس قشم 1در سفر6890بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم