در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
ش.م: زمان شروع مسافرگیری | ش.س: زمان شروع سفر
تاریخ ش.مش.سشناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1400/04/0321:5122:13پارسا 86در سفر5411بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0321:2421:51بهار گناوهدر سفر612بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0320:4521:06سند باددر سفر900بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1400/04/0320:3921:24سلخ 4در سفر12614بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0320:0320:38سحر پیشرودر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0319:4120:02آذرخش 904در سفر420بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0319:0319:41الماس قشم 1در سفر1100بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0318:2419:03رویای جنوبدر سفر950بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0318:1418:24آذرخش 908در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0317:5718:14رویای قشمدر سفر460بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0317:4617:57آذرخش 918در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0317:1417:46کیهان پیشرودر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0316:5017:00سند باددر سفر900بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1400/04/0316:4217:13سپهردریادر سفر700بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0315:5916:42قشم پیشرودر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0315:1315:59میثم میعاددر سفر6310بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0314:3715:13آذرخش 912در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0313:5114:37وحیدیدر سفر616بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0313:0513:51اتحاد پلدر سفر8852بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0312:3812:59سند باددر سفر900بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1400/04/0312:2013:05جمشیددر سفر873بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0311:3512:20میداسدر سفر8654بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0311:1011:34اطلس پیشرودر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0310:5111:10امین 110در سفر650بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0310:3710:51آذرخش 919در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0310:0710:37امین پیشرودر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0309:3510:07هرمز پیشرودر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0309:0609:35اقبال دریادر سفر750بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0308:3309:06نوروز 21در سفر900بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0308:0208:33پارسا 86در سفر650بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0307:2408:01بهار گناوهدر سفر630بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0306:5007:07سپهردریادر سفر3436بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1400/04/0306:4507:24آذرخش 903در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/04/0306:0806:45آذرخش 909در سفر2716بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم