در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
ش.م: زمان شروع مسافرگیری | ش.س: زمان شروع سفر
تاریخ ش.مش.سشناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1398/08/28  امین گسترطبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/28  آذرخش 918طبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/28  آذرخش 904طبق برنامه  بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2816:58 آذرخش 912مسافرگیری557بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2816:2816:54وفادر سفر590بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/08/2816:2816:58الماس قشم 1در سفر9860بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2815:5816:28آذرخش 919در سفر566بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2815:5315:58آذرخش 913در سفر570بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2815:4515:49آذرخش 915در سفر570بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2815:3515:43صفا جزیرهدر سفر610بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2815:2915:35ذولفقاردر سفر688بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2815:2215:29کیهان پیشرودر سفر8725بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2814:2614:41الماس قشم 1در سفر6296بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/08/2811:3011:46نوروز 21در سفر1400بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/08/2810:1110:49میداسدر سفر15465بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2809:4410:11امین پیشرودر سفر1120بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2809:1909:44هرمز پیشرودر سفر1140بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2808:5109:17پارسا 86در سفر860بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2808:3008:51آذرخش 909در سفر600بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2808:0008:30قشم پیشرودر سفر7735بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2807:3008:00سلخ 4در سفر123105بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2807:0007:30سحر پیشرودر سفر7240بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2806:5009:01اقبال دریادر سفر9129بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/08/2806:3007:00آذرخش 913در سفر3918بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1398/08/2806:2606:53وفادر سفر563بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1398/08/2806:0006:30اطلس پیشرودر سفر6547بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم